Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İNŞEL YAPI VE TEKNİK DONATIM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri Ltd. Şti. (“İnşel Yapı”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1. İnşel Yapı Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad, soyad, memleket/doğum tarihi, medeni hali, cinsiyeti, uyruk, fotoğraf, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, sürücü belgesi, yabancı dil bilgisi, mezun olunan okullara dair bilgiler, askerlik bilgisi ve referans verilerini içeren kişisel verileriniz.

1.1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

İnşel Yapı tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde on-line olarak veya şahsen başvuru halinde fiziki ortamda doldurulan iş başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında İnşel Yapı Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

İnşel Yapı, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz bir yıl süre ile saklanacaktır.

7. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri Ltd. Şti, sizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres           : İçerenköy Mahallesi Şehitler Camii Sokak No: 4/2 Ataşehir-İstanbul

Telefon        : +90 (216) 573 09 35

e-posta         :  kvkk@inselltd.com

7. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler İnşel Yapı KVKK Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin İnşel Yapı’nın yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde  e-posta adresimize iletilmesi durumunda  İnşel Yapı, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.